Konjički klub “Budućnost” u ovoj godini realizuje projekat “Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom” koji  sprovodi zajedno sa projektnim partnerima Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Resursnim centrom „1. Jun“ iz Podgorice. Projekat nosi naziv „Zajedno gradimo budućnost“ i trajaće 10 mjeseci. Čine ga dvije faze, dakle, period obučavanja i osposobljavanja učesnika projekta i zapošljavanje na period od pet mjeseci. Po ovom programu Klub je radno angažovao pet lica (spoljnih saradnika – mentora), koji se brinu o uspješnoj realizaciji planiranih projektnih aktivnosti, dok je šest lica sa invaliditetom uključeno na radnom obučavanju i osposobljavanju.

Riječ je o inovativnom pristupu u radu sa OSI, gdje se lica sa invaliditetom obučavaju po nacionalno važećim programima, koje je akreditovao Konjički klub kao poslodavac. Naime, riječ je osledećim zanimanjima:

  1. Sprovođenje programa osposobljavanja za rad na poslovima Saradnika/ce terapijskog jahanja,
  2. Sprovođenje program osposobljavanja podsticanja kreativnosti i stvaralaštva kod djece sa posebnim obrazovnom potrebama, za rad na poslovima Saradnik/ca na izradi ukrasnih predmeta dekupaž tehnikom,
  3. Sprovođenje program osposobljavanja podsticanja kreativnosti i stvaralaštva kod djece sa posebnim obrazovnom potrebama, za rad na poslovima Saradnik/ca hortikulturne terapije.

Opšti cilj ovog projekta, prvenstveno se odnosi na, uspostavljanje partnerskog odnosa između aplikanta i partnera sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, kao institucijom koja se najneposrednije bavi rješavanjem problema nezaposlenosti, a kojim se stvaraju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, uvođenjem inovativnog programa u redovnu ponudu stručnog rada sa licima sa invaliditetom. Koristeći mogućnosti programa aktivne politike zapošljavanja u sprovođenju projektnih aktivnosti želimo korektivno djelovati na socijalnu isključenost nezaposlenih lica sa invaliditetom, povećati njihovu zapošljivost i time stvoriti uslove za njihovo zapošljavanje.

U skladu sa opštim ciljevima projekta, a koristeći ključni princip za dobro upravljanje projektnim aktivnostima, baziran na partnerskom pristupu u ostvarivanju projektovanih ciljeva, realizovaćemo aktivnosti usmjerene kako na, psiho-fizičku i socijalnu pomoć i podršku nezaposlenim licima sa invaliditetom, tako i na stručno osposobljavanje i zapošljavanje ovih lica.

Sprovođenje projektnog sadržaja omogućiće radnu i socijalnu uključenost nezaposlenih lica sa invaliditetom, čijim zapošljenjem će se stvoriti uslovi da obavljanjem radnih zadataka doprinesu kako, pravovremenoj društvenoj integraciji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, tako i da njihovim vršnjacima, djeci školskog uzrasta, pruže mogućnost da se od najranijeg uzrasta senzibilišu za prihvatanje različitosti, što je jedan od ključnih uslova za sprečavanje diskriminacije.

Multidisciplinarnost projektovanih aktivnosti osposobljavanja ovih lica, pomaže u ublažavanju velikog broja faktora koji čine socijalnu isključenost lica sa invaliditetom. Prije svega, u poboljšanju i unapređenju komunikacije, redukaciji psihomotorike i drugim aspektima rada, ove osobe se osposobljavaju da postanu integralni i korisni članovi društva.

Zapošljavanjem nezaposlenih lica sa invaliditetom, raznih profesionalnih profilacija, koji nerijetko imaju poteškoće u pronalaženju radnog angažmana, izjednačavaju se sa licima iz svoje neposredne okoline, čime prestaje potreba za njihovom institucionalizacijom.