Hiporehabilitacija:

Hiporehabilitacija je intersektoralna disciplina, predstavlja jedinstven spoj defektologije, fizioterapije, medicine i konjičkog sporta, gdje se konj koristi kao terapeutsko sredstvo. Ovaj vid rehabilitacije i edukacije namijenjen je osobama sa intelektualnim smetnjama, sa poremećajem iz spektra autizma, višestukom ometenošću, razvojnim poremećajima i djeci koja kasne u psihomotornom razvoju, cerebralnom paralizom i psihoemocionalnim poteškoćama. Hiporehabilitaciju čine tri komponente: Hipoterapija, Terapijsko jahanje i Rekreativno jahanje.

U Konjičkom klubu “Budućnost” sprovodimo Hipoterapiju i Terapijsko jahanje.

Korisnici koji se uključuju u program prolaze obaveznu dijagnostiku stručnog tima, te na osnovu postojeće medicinske dokumentacije koja se obavezno donosi na uvid, radi se  procjena  i  sačinjava individualni program rada. Stručni tim koji sprovodi Hipoterapijkske tretmane čine defektolozi, fiziterapeuti i instruktori jahačkog sporta. Dreser je zadužen za pripremu konja i bezbjedno odvijanje terapije, dok su defektolog i fizioterapeut zaduženi za rad sa korisnikom programa.Nadzorni tim koji vrši monitoring i na kraju evoluaciju urađenog, čine defektolog, pedijatar i psiholog.

Terapijsko jahanje:

Korisnici koji se uključuju u program prolaze obaveznu dijagnostiku stručnog tima, medicinska dokumentacija se donosi na uvid, a terapija se isključivo odnosi na jahanju bez defektoloških, fizioterapeutskih i drugih tretmana. Poznato je da je konj jedina životinja koja se trodimenzionalno kreće i u toj kretnji prenosi od 90 – 110 impulsa u minuti na jahača. Pokreti konja kod korisnika stimulišu senzornu motoriku lokomotornog i nervnog sistema. Terapijom rukovodi voditelj hiporehabilitacije, dreser je zadužen za konja dok su volonteri zaduženi za pratnju naših korisnika

Kod terapijksog jahanja, korisnici koji se uključuju u program, prolaze obaveznu dijagnostiku stručnog tima i  na osnovu postojeće medicinske dokumentacije koja se donosi na uvid, radi se  procjena  i  sačinjava individualni program rada.

Organizacija inkluzivnih radionica:

Radnookupacioni tretman, obuhvata radni angažman korisnika u radionicama različitog tipa, u skladu sa sposobnostima i sklonostima korisnika. Samim tim, radnookupacioni tretmani, kao i hiporehabilitacioni tretmani se odvijaju u sprezi sa defektološkim, logopedskim i fizioterapeutskim aktivnostima. Radionice planirane ovim programom, a koje su ujedno pokazale najveći stepen uspjeha u institucijama u okruženju, su kreativne radionice: likovne radionice, pirografija, dekupaž, sportske, hortikulturne radionice i fotografske radionica. Ove radionice uče korisnike radnom angažmanu i u svojim aspektima omogućavaju dalje radno osposobljavanje korisnika ukoliko je to moguće ili u krajnjoj liniji doprinose kvalitetno provedenom vremenu.

Kada govorimo o razvoju kreativnosti kod djece kroz kreativne radionice govorimo o nekoliko ključnih činilaca koji utiču na razvoj, intelektualne sposobnosti, kreaitvno-misaonog procesa djeteta, manipulativne spretnosti, koordinacije oko-ruka, mogućnosti asociranja između većeg broja kognitivnih komponenti i drugo. Takođe razvijanje kreativnosti pomaže djeci da budu u kontaktu i bolje razumiju svijet oko sebe.

Inteligencija nema presudnu ulogu u razvoju kreativnosti i mašte, važniju ulogu imaju spontanost, osjećaj za prostorno-vremensku orijentaciju, vizuelno i auditivno opažanje, osjećaj za količinu, mjeru, manuelna spretnost, koncentrtacija, strpljenje i dr. Kroz praktikovanje rada u grupi i neprestanu ciljanu interakciju izmedju polaznika medjusobno, kao i polaznika i koordinatora programa, unapredjuje se i podstiče razvoj socioemocionalnih vještina medju kojima izdvajamo: saradnju, kooperativnost, zdrav takmičarski duh, osjećaj pripadnosti, vjera u sebe i sopstvene potencijale, samodisciplinovanje, samovrednovanje, jačanje osjećaja nezavisnosti.

STRUČNI TIM

Stručni tim je prošao obuku „Terapijski modalitet uz pomoć konja – hiporehabilitacija“, u trajanju od 100 radnih sati, u realizaciji Beogradskog centra za hiporehabilitaciju. Program je obuhvatao teorijski i praktičan dio, tokom kojeg je u tretmane uključeno 30-oro djece različitih dijagnoza i kliničke slike, a po čijem su završetku članice stručnog tima uspješno položile obavezne ispite. Obuka je koncipirana na način da se svakodnevno izvodi praktični  i teorijski dio, sa korisnicima različitih dijagnoza, sa potpuno različitim pristupom, tretmanom i metodom rada. Obuku je izvela spec. Marina Vidojević defektolog-logoped iz Beograda koja je angažovana, kao stručni konsultant i voditelj hiporehabilitacije našeg stručnog tima.

Stručni tim, koji realizuje program hiporehabilitacije u Konjičkom klubu „Budućnost“, predstavljaju:

 

stanka

Dr Stanka Mrdak,specijalista pedijatar

Osnovne i specijalističke studije zavrsila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ostala poslijediplomska usavršavanja  iz oblasti opšte pedijatrije i posebno iz oblasti razvojne pedijatrije, djecije neurologije i psihijatrije sticala u zemlji i inostranstvu (zemlje regiona, USA, Ukrajina, Evropa i dr.). Član je monogih strukovnih udruženja u zemlji inostranstvu, a sada obavlja funkciju Sekretara Asosocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore. Svoj radni angažman i posvećenost u radu sa djecom i omladinom datira od 1994. godine i kasnije usmjerava ka radu sa djecom i omladinom sa posebnim potrebama u Centru za djecu sa posebnim potrebama u Domu Zdravlja Podgorica, kojim rukovodi.  U timu sa stručnim saradnicima različitih profila edukovanih u ovoj oblasti  poseban akcenat u svom radu posvećuje  prevenciji i ranom otkrivanju različitih razvojnih rizika i stanja, koji dovode do usporenog psihomotornog razvoja kod djece i ranoj intervenciji u smislu otklanjanja istih. Kao član različitih radnih grupa učestvovala je u unaprijeđenju legislative u oblasti zdravstvene zaštite djece i omladine u Crnoj Gori i posebno djece i omladine sa posebnim potrebama i njihove pune inkluzije i integracije . Kao spoljni stručni saradnik angažovana je u SKK Budućnost na programu hiporehabilitacije od 2014. Kao promoter zdravih stilova života i ljubitelj konjičkog sporta u slobodno vrijeme bavi se rekreativnim jahanjem i baštovanstom.


_PHO0520Sandra Sošić – spec. primijenjene fizioterapije

Diplomirala je na Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu, a specijalističke studije završila na smjeru Muskulo-skeletne bolesti i povrede. Prošla je obuke za primjenu Emmett tehnike, Kinesio Taping – a, učestvovala na kongresima fizioterapeuta u Srbiji i Bosni i Hercegovini, pohađala radionice „Limf edem“ i „Schroth metoda kod skolioza“. Radno iskustvo je stekla radeći u Domu zdravlja Podgorica, u Centru za djecu sa posebnim potrebama, Kliničkom centru u Podgorici.

 

 


sasaSaša Milunović – spec. primijenjene fizioterapije

Diplomirala je na Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu, a specijalističke studije je završila na smjeru Neurološka rehabilitacija. Prošla je obuku za primjenu Kinesio Taping – a, K1. Najviše iskustva ima u radu sa osobama sa neurološkim poremećajima. Radno iskustvo je stekla radeći u Domu zdravlja Podgorica, Kliničkom centru u Podgorici i spa-centru kao fizioterapeut. Član je Udruženja fizioterapeuta Crne Gore.

 

 

 


marinaMarina Zejak-Vukmanović – dipl. defektolog-logoped, master defektoloških nauka

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na smjeru Logopedija, gdje je odbranila i master rad na temu „Govorno-jezičke karakteristike djece nakon traumatskih povreda mozga“. Pohađala je brojne seminare, među kojima „Enigmatski svet čula“ – o senzornoj integraciji i „Inovativne metode u radu sa djecom iz autističnog spektra“. Ima iskustvo u radu sa djecom sa različitim tipovima govorno-jezičkih smetnji, poremećajem iz spektra autizma, cerebralnom paralizom… Iskustvo je stekla radeći u Resursnom centru Podgorica, više osnovnih škola i NVU „Staze“.

 


IMG_20140927_162037

 

Mina Gazivoda  – magistar psihologije i pshiterapeut pod supervizijom

Višegodišnje iskustvo individualnog, grupnog, terapijskog i edukativnog pristupa u radu sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i iskustvo savjetovanja, pružanja psihološke pomoći i podrške porodicama, stekla je u Centru za djecu sa posebnim potrebama, Dom zdravlja Podgorica. Na četvrtoj je godini psihoterpaijskog pravca Transakciona analiza u okviru kojeg stiče zvanje psihoterapeuta. Jedan je od osnivača Asocijacije za preventivnu pedijatriju čiji je cilj poboljšanje zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih. Završila je jednosemestralni kurs iz oblasti neuropsihološke dijagnostike.

 

 


Image-1
Aleksandra Trailović-Šljivančanin – dipl. defektolog-oligofrenolog, reedukator psihomotorike

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na smjeru Oligofrenologija. Završila je dvosemestralnu edukaciju „Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacija“ na Instututu za mentalno zdravlje u Beogradu. Među pohađanim seminarima izdvaja „Enigmatski svet čula“ – o senzornoj integraciji. Ima iskustvo u radu sa djecom sa intelektualnim smetnjama, poremećajem iz spektra autizma, specifičnim smetnjama u učenju, teškoćama psihomotornog razvoja… Iskustvo je stekla radeći u OŠ „21. maj“, Resursnom centru „1. jun“ i NVU „Staze“.

 


ivaIva Tomković spec.primijenjene fizioterapije
Diplomirala na Fakultetu Primijemjene Fizioterapije 2010-te godine. Tokom studiskog programa iskustvo sticala u Institutu Dr. Simo Milošević, Specijalnoj Ortopedskoj bolnici “Vaso Ćukovi” -Risan, J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju- Herceg Novi. Specijalizirala Fiioterapiju u sportu 2011-te godine. Svoje znanje unapređivala vanstudiskim edukacijama: TheraBend System of Progerssive Exercise; Kinesio Taping Method; Proprioceptive Neuromuscular Facilitation(PNF); The Schroth Method. Svoja znanja primjenjivala i unapredjivala radeci na Odeljenju za Fizikalnu terapiju i rehabilitaciju KBCCG, privatnoj praksi, a danas svoje znanje sprovodi i unapredjuje u svojoj privatnoj ordinaciji “Physiocare”.

Save

Save

Save

Save